SR EN RU

Sistem upravljanja kvalitetom

FKL poseduje tri sertifikata: ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 i ISO 45001 : 2018

Pored toga FKL poseduje sertifikat za Laboratoriju za testiranje ležajeva u skladu sa standardima SRPS ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005).

Svi gore navedeni sertifikati ukazuju da je način organizacije fabrike, kao i svi interni procesi, garancija visokog nivoa kvaliteta FKL proizvoda koji prate procedure koje se odnose na zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu.

Nivo kvaliteta FKL proizvoda počiva na:

 • Proizvodnji;
 • tehnologiji;
 • stabilnim i proverenim izvorima snabdevanja;
 • obučenosti zaposlenih za brz i efikasan razvoj novih proizvoda;
 • integrisanosti svih procesa u jednu celinu.

Veoma važnu ulogu u FKL-u zauzima kontrola kvaliteta. Njene aktivnosti obuhvataju ulaznu, procesnu i izlaznu kontrolu.

Zahvaljujući obučenosti kadrova i opremi koju ima na raspolaganju, ulazna kontrola je u stanju da kontroliše kritične parametre proizvoda svih dobavljača i da izdaje odobrenje za proces proizvodnje. Svoj rad zasniva na planovima kontrole i definisanim i usaglašenim zajedno sa dobavljačem tehničkim uslovima prijema robe. Služba nabavke posebno prati učinak dobavljača i naručuje materijale, kao i alate koje dobavljači koriste, tek kada su oni odobreni od strane ulazne kontrole.

Procesna kontrola zasnovana je na sledećem:

 • pouzdanosti i kapacitetima mašinskog parka
 • pouzdanosti i kapacitetima merne opreme
 • 100% pregledu uzoraka
 • čistoći i urednosti postrojenja i radnih prostorija
 • odobrenim proizvodnim alatima
 • upravljanju otpadom
 • identifikaciji materijala
 • redovnoj kalibraciji mernih instrumenata
 • mernim instrumentima koji se primenjuju tokom procesa proizvodnje
 • kontinuiranom unapređenju svih procesa
 • ličnim kompetencijama na svim proizvodnim nivoima
 • uvažavanju principa kvaliteta
 • poznavanju sistema kvaliteta od strane svih zaposlenih
 • sistematizovanom rešavanju reklamacija

Za sve standardne proizvode ili tipove proizvoda FKL poseduje plan kontrole procesa za svaku proizvodnu operaciju. Realizacija planova u potpunosti garantuje postizanje nivoa kvaliteta definisanog zadatim parametrima. Pre pokretanja svake operacije vrši se prva verifikacija komada. To podrazumeva proveru ključnih parametara nakon čega sledi izdavanje odobrenja za pokretanje operacije. Operater koristi mernu opremu podešenu u službi kontrole koja garantuje (u skladu sa korišćenom procedurom) njenu ispravnost, kao i ispravnost korišćenih parametara. Operater vrši 100% inspekciju i on je odgovoran za kvalitet. Svakih sat vremena proverava 5 kom unoseći podatke u XR kartu. Ovo garantuje i opravdava stabilnost procesa proizvodnje. Kontrolor postrojenja periodično kontroliše podatke sa XR karte. Ukoliko otkrije bilo kakva odstupanja pristupa se detaljnom pregledu (100% merenja svih komada koje je operater uradio).

Pored toga, sve mašine za brušenje imaju aktivno merenje (100%) što predstavlja dodatnu garanciju kvaliteta proizvoda.

Tokom procesa montaže (unutrašnji prsten, spoljašnji prsten, kuglice) vrši se 100% kontrola prečnika staze što predstavlja dodatni oblik kontrole i uparivanja. Nakon završetka procesa montaže proveravaju se sledeći parametri: radijalni zazor, vibracije i količina masti. To znači da su procesom kontrole obuhvaćeni svi glavni parametri ležaja.

Završna kontrola obuhvata proces uzorkovanja svakog montiranog tipa ležaja. Na osnovu rezultata testiranja uzoraka, služba kontrole pravi izveštaj o kvalitetu proizvodnog lota. Ovi izveštaji se koriste za periodične korektivne mere i poboljšanja.

Tokom redovnih internih revizija vrši se analiza postavljenih ciljeva i ostvarenih rezultata, što dovodi do poboljšanja stabilnosti sopstvenih procesa i stabilnosti lanca snabdevanja, što dovodi do poboljšanja celokupnog sistema.