SR EN RU

Proizvodnja

01/Meka obrada - Struganje

STRUGANJE

STRUGANJE

01

Glavni cilj meke obrade u FKL-u je izrada prstenova, kućišta, osovine glavčina, osovine kardana kao i obrada kućišta za ležajne jedinice.

Ulazni materijal za struganje: šipke, cevi, otkivci, odlivci, prstenovi.

Mašine koje se koriste za struganje su šestovreteni strugovi za velike serije i CNC mašine za obradu prstenova većih dimenzija i manjih serija. Tehnološke mogućnosti meke obrade prstenova za ležajeve u FKL-u su:

Osnovni dokument kojim se definišu metode i kriterijumi za merenje kontrolnih parametara obrade je Plan kontrole procesa koji sadrži:

02/Termička obrada

TERMIČKA
OBRADA

TERMIČKA
OBRADA

02

Termička obrada je skup operacija zagrevanja, održavanja dobijene temperature i hlađenja legura tvrdih metala u cilju postizanja željenih svojstava promenom unutrašnje strukture metala.

Glavne tehnološke operacije termičke obrade u FKL -u su:

Glavni cilj termičke obrade je da se postigne zahtevana tvrdoća ležajnih prstenova u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Životni vek ležaja direktno zavisi od tvrdoće prstenova.

03/ Tvrda obrada - Brušenje

BRUŠENJE

BRUŠENJE

03

Glavni cilj tvrde obrade (brušenja) u proizvodnji ležajeva je postizanje zadate geometrije i hrapavosti prstenova.

Operacija brušenja u FKL-u obuhvata:

Prema planu kontrole procesa za tvrdu obradu parametri su definisani, kontrolisani i evidentirani slično mekoj obradi. Naročito je važno podvući da proces overe prvog komada obuhvata i labaratorijska merenja hrapavosti, kružnosti, valovitosti staze.

04/Montaža

MONTAŽA

MONTAŽA

04

Ležajevi se montiraju na posebnim linijama za montažu koje obuhvata sledeće operacije:

Uzorci se uzimaju od svake serije montiranih ležajeva kako bi se proverio finalni kvalitet proizvoda u skladu sa Planom kontrole montaže. Merenje gotovih ležajeva se vrši u labaratoriji i praćeno je certifikatom o usklađenosti sa standardom FKL-a, izdatim za svaku seriju.

Nakon pakovanja a u skladu sa određenim radnim nalogom roba se prebacuje na magacin gotove robe. Prodaja dobija informaciju, pravi otpremnu dokumentaciju i isporučuje gotovu robu.

Oficijalni video