O D L U K U O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE FKL doo TEMERIN 22.07.2019.

FKL doo TEMERIN
BROJ: 6784         
DANA: 11.07.2019.


Na osnovu čl. 202. stav 1. tačka 2. i 204. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 i 44/18) i čl. 16. Osnivačkog akta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL doo Temerin, Nadzorni odbor FKL doo Temerin na sednici održanoj dana 11.07.2019. godine doneo je sledeću

O D L U K U
O SAZIVU
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE FKL doo TEMERIN
i
UPUĆUJE
POZIV
SVIM ČLANOVIMA SKUPŠTINE FKL doo Temerin
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE FKL doo Temerin


koja će se održati dana 22.07.2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 10,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL doo Temerin, Industrijska zona bb.
Poziv članovima društva za učešće na Skupštini upućuje se dana 11.07.2019. godine.
Za Skupštinu FKL doo Temerin, predložen je sledeći


DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

2. Imenovanje zapisničara i tri člana komisije za glasanje
Za zapisničara imenuje se:
Mihajlović Branka
Za članove komisije za glasanje imenuju se:
1. Jodal Eržebet
2. Rodić Marija                                                             
3. Rodić Marko

3. Usvajanje dnevnog reda
PREDLOG ODLUKE
Usvaja se dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora odlukom br. 6784 od 11.07.2019. godine.

4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine br. 3960 od 19.04.2019.
    godine
PREDLOG ODLUKE
Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine FKL doo Temerin br. 3960 od 19.04.2019. godine.
Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

5. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL doo  Temerin za 2018. godinu
PREDLOG ODLUKE 
Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj FKL doo Temerin za 2018. godinu.

6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL doo Temerin za 2018. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA Plus d.o.o. za reviziju i konsalting Novi Sad
PREDLOG ODLUKE
Usvaja se izveštaj o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL doo Temerin za 2018. godinu ovlašćenog  revizora PAN REVIZIJA Plus d.o.o. za reviziju i konsalting Novi Sad.

7. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu
PREDLOG ODLUKE
Bira se za revizora za poslovnu 2019. godinu ovlašćeni revizor PAN REVIZIJA Plus d.o.o. za reviziju i konsalting Novi Sad.

8. Razno

 

Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine društva imaju svi članovi društva koji su na dan slanja – objavljivanja ovog poziva registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata.

Članovi društva mogu da učestvuju u radu Skupštine lično, ili preko punomoćnika.

Član društva može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, članovi društva, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave FKL doo Temerin (u pravnoj službi) dostavom pisane prijave i overenog punomoćja za glasanje najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu FKL: www.fkl-serbia.com, kao i u sedištu FKL doo Temerin, Industrijska zona bb, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

Objava i dostava poziva za Skupštinu smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva.

        NADZORNI ODBOR
        FKL doo TEMERIN
       
        PREDSEDNIK